Một thầy giáo viết cho tôi: “Thầy nghĩ sinh viên có thể học tài liệu theo cách riêng của họ bằng việc dùng phươn pháp học tích cực không? Nếu họ có thể học được thì thầy giáo làm gì?”

Đáp: Mặc dầu sinh viên có thể học tài liệu môn học theo cách riêng của họ nhưng họ cần thầy giáo hướng dẫn cho họ. Trong phương pháp học tích cực, sinh viên học tài liệu môn học trước khi tới lớp bằng việc đọc các bài báo được phân công, xem video môn học, hay làm bài tập ở nhà để cho họ có ý tưởng nào đó về điều họ phải học trong lớp. Rồi trong lớp, thay vì nghe bài giảng dài và học tài liệu lần đầu tiên, thời gian trên lớp có thể được dùng cho thảo luận, hay các hoạt động học khác dưới sự hướng dẫn của thầy giáo. Để chắc rằng sinh viên đang học tài liệu, thầy giáo phải cho bài kiểm tra hàng tuần để giám sát việc hiểu của họ về tài liệu môn học.

Bằng việc dùng phương pháp học tích cực, sinh viên sẽ được khuyến khích tích cực hơn thay vì chỉ ngồi và nghe. Sinh viên phải tham gia vào thảo luận trên lớp trước khi thầy giáo hỏi câu hỏi và thách thức họ thảo luận và đi tới câu trả lời tốt nhất. Bằng việc hoàn thành một số công việc trước khi tới lớp, rồi nghe thầy giáo nhắc lại các khái niệm quan trọng, sinh viên sẽ học nhiều hơn. Họ biết khái niệm nào là quan trọng dựa trên các câu hỏi và trả lời và tài liệu thảo luận trong lớp. Nhiều thầy giáo thích phương pháp này vì họ có thể dành thời gian trên lớp hội tụ vào những điều quan trọng thay vì bao quát mọi thứ.

Tôi bao giờ cũng thiết lập một website môn học với phân công nhiệm vụ đọc cho từng tuần, danh sách các câu hỏi mà sinh viên phải trả lời trước khi tới lớp, và vài vấn đề nhỏ mà họ phải giải quyết khi họ học tài liệu. Trong lớp tôi chỉ đọc bài giảng có vài phút lúc bắt đầu rồi hỏi sinh viên các câu hỏi mà họ phải trả lời. Thảo luận thường kéo dài quãng hai phần ba thời gian trên lớp. Tôi mong đợi sinh viên của tôi học mọi điều cơ bản trước khi tới lớp để cho tôi có thể hội tụ vào các khái niệm quan trọng. Dựa trên kinh nghiệm dạy của mình, tôi nghĩ rằng với mục tiêu được cho rõ ràng và các bài báo đọc tốt, phần lớn sinh viên có thể học được những điều cơ sở theo cách riêng của họ cho nên thời gian trên lớp có thể được dùng để hướng dẫn họ đi sâu hơn vào những điều quan trọng.

Tất nhiên lúc ban đầu, phần lớn sinh viên không muốn đọc tài liệu trước khi tới lớp, nhiều người thích ngồi và nghe. Đó là cách dễ nhất cho họ nhưng tự họ cần học “cách học” vì thầy giáo sẽ cho họ bài kiểm tra, và nếu họ không thể trả lời được, họ sẽ nhận điểm xấu. Sinh viên sẽ không học để tích cực chừng nào thầy giáo không cho họ tài liệu và khuyến khích họ học. Ban đầu điều đó là khó, nhưng có cách khác tốt hơn không? Tôi nghĩ là thầy giáo chúng ta quên mất rằng sinh viên không chỉ cần học tài liệu, họ cũng cần học cách làm quyết định về điều họ cần biết và cách họ sẽ thu lấy tri thức đó. Nhiều thầy giáo tới lớp với mong đợi sinh viên không được chuẩn bị và họ đọc bài giảng và hi vọng sinh viên sẽ học. Sự kiện là sinh viên có thể học một chút nhưng họ sẽ nhanh chóng quên hầu hết bài giảng mãi cho tới khi họ phải học để thi. Vào lúc đó họ sẽ nhồi nhét nhiều nhất có thể được chỉ để qua được kì thi rồi họ sẽ không nhớ mấy về sau. Làm sao chúng ta phá vỡ thói quen xấu này? Làm sao chúng ta làm cho họ học? Làm sao chúng ta làm cho họ nhớ điều chúng ta đã dạy họ?

Vài năm trước, khi tôi bảo sinh viên đọc chương 1 và 2 trong sách giáo khoa trước khi tới lớp nhưng chỉ ít người làm. Phần còn lại của lớp mong đợi rằng tôi sẽ đọc bài giảng về những chương đó. Nhưng với sự ngạc nhiên của họ, tôi bỏ qua hai chương này và bắt đầu với chương 3. Tôi giả vờ không để ý rằng nhiều sinh viên bị lẫn lộn vì họ bị lạc và bối rối. Rồi tôi cho lớp bài kiểm tra dựa trên hai chương đầu như việc kiểm tra hiểu của họ. Những người đã đọc hai chương đầu nhanh chóng làm bài kiểm tra nhưng phần lớn không thể làm được. Sau đó, phần lớn sinh viên theo chỉ dẫn của tôi một cách cẩn thận vì họ biết tôi sẽ cho bài kiểm tra mà không cảnh báo và thế rồi hành vi của họ bắt đầu thay đổi khi họ tham gia vào hoạt động trên lớp.

Tôi tin rằng bằng việc cho mục tiêu rõ ràng rằng sinh viên phải học tài liệu theo cách riêng của họ, chúng ta đang thúc đẩy kĩ năng và thái độ mà họ cần để trở thành người học cả đời. Nhưng việc tạo ra kiểu lớp học tích cực này yêu cầu thầy giáo phải tin rằng sinh viên có thể tự mình học tài liệu môn học dưới hướng dẫn và hỗ trợ đúng của thầy giáo.

—English version—

Can students learn by themselves?

A teacher write to me: “Do you think students can learn the course materials on their own using active learning method? If they can then what does teachers do?”

Answer: Although students can learn course materials on their own but they need teachers to guide them. In Active learning method, students learn the course materials before coming to class by reading assigned articles, watching course videos, or doing homeworks so they have some ideas about what they must learn in class. Then during class, rather than listen to a long lecture and learn the materials for the first time, class time can be used for discussions, or other learning activities under the guidance of teachers. To make sure that students are learning the materials, teachers should give weekly tests to monitor their understanding of the course materials.

By using active learning method, students will be encouraged to be more active instead of just sit and listen. Students must participate in class discussions because teachers will ask questions and challenging them to discuss and come up with the best answers. By completing some works before coming to class, then hearing the teachers repeating important concepts, students will learn more. They know which concepts are important based on questions and answers and materials discuss during class. Many teachers like this method because they can spend class time focusing on important things rather than cover everything.

I always set up a course website with reading assignments for each week, a list of questions that students must answer before coming to class, and few small problems that they must solved as they learn the materials. In class I only lecture few minutes at the beginning then ask students questions that they must answer. The discussion often last about two third of class time. I expect my students to learn all the basics before come to class so I can focus on important concepts. Based on my teaching experience, I think that given clear objectives and good reading articles, most students can learn the basics on their own so class time can be used to guide them to go deeper into important things.

Of course in the beginning, most students do not want to read materials prior going to class, many prefer just to sit and listen. It is easier that way for them but they need to learn “how to learn” themselves because teachers will give them tests, and if they cannot answer, they will receive bad grade. Students will not learn to be active unless teachers give them the materials and encourage them to learn. It is difficult at first, but is there another better way? I think as teachers we forget that students not only need to learn the material, they must also learn how to make decisions about what they need to know and how they will acquire that knowledge. Many teachers come to class expecting students to be unprepared and they lecture and hope students will learn. The fact is students may learn a little but they will quickly forget most of the lecture until they have to study for the exams. At that time they will cram as much as possible just to past exams then they will not remember much afterward. How do we break this bad habit? How do we make them study? How do we make them remember what we taught them?

Few years ago, when I told students to read chapter 1 and 2 in the textbook before coming class but only few did. The rest of the class expected that I will lecture on those chapters. But to their surprised, I skipped these two chapters and started with chapter 3. I pretended not to notice that many students were confused because they got lost and embarrassed. Then I gave the class a test based on the first two chapters as a test of their understanding. Those who read the first two chapters quickly worked on the test but most could not. After that, most students followed my instructions carefully as they knew I will give test without warning and then their behavior began to change as they were engaging in class activities.

I believe that by giving clear objectives that students have to learn the material on their own, we are fostering the skills and attitudes that they need to become life-long learners. But to create this type of active learning classroom requires that teachers must believe that students can learn the course materials by themselves under the proper guidance and support of teachers.